Praktische informatie

Schooltijden

Vijf dagen hetzelfde
We kiezen voor 5 dagen met dezelfde tijden en beginnen elke dag om 8.45 uur (inloop vanaf 8.35 uur) en school is uit om 14.15 uur. Dat betekent ook dat op woensdag de school niet meer eerder uit is dan op andere dagen. De kinderen zijn iedere dag vanaf 08:35 uur welkom in de klas en worden daar opgevangen door de leerkracht. De lessen starten om 8.45 uur.

 

Onze schooltijden zijn:

maandag   08.45 uur tot 14.15 uur

dinsdag   08.45 uur tot 14.15 uur

woensdag   08.45 uur tot 14.15 uur

donderdag   08.45 uur tot 14.15 uur

vrijdag   08.45 uur tot 14.15 uur

 

Leerlingenraad

Ook leerlingen hebben medezeggenschap op onze school. Voor de leerlingen is er een leerlingenraad. Via verkiezingen aan het begin van het schooljaar worden er in alle groepen 7 en 8 vertegenwoordigers gekozen die samen de leerlingenraad vormen. De leerlingen praten met elkaar over wat goed gaat op school en wat misschien anders of beter kan. Alle andere kinderen kunnen ideeën inbrengen bij een van de leerlingen van de raad. Ze vergaderen eens in de 2 maanden. Voor iedere vergadering wordt er een agenda opgesteld en er worden notulen gemaakt.

 

Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool is verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zijn de leerkrachten en ouders van de school vertegenwoordigd. Er zitten drie ouders en drie leerkrachten in de MR van onze school. De leerkrachten zijn: Ray Steyvers (voorzitter), Vera Aarts en Ger Yntema. De ouders zijn: Victoria Houben, Kim van Golde-Franssen en Petra Remmers. De leden van de MR worden gekozen door degenen die ze vertegenwoordigen: de ouders en het personeel. De MR heeft een aantal wettelijke rechten en bevoegdheden. Zo moet de MR besluiten of ze instemt met bepaalde beleidszaken die door het management van de school worden vastgesteld. Hierbij is er soms verschil in waar de leerkrachten en de ouders mee moeten instemmen. Op welke zaken ingestemd moet worden, is in de De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastgelegd. Het gaat in principe over zaken waar ouders direct belang bij hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan waar het geld van de ouderbijdrage aan wordt uitgegeven, het communicatiebeleid tussen het management en de ouders en de inhoud van de schoolgids. Het beleid van de school wordt niet alleen door het eigen management gemaakt. De stichting MosaLira, waar onze school onder valt, maakt ook beleid, waar onze school zich aan moet houden. Onze MR heeft hier geen direct instemmingsrecht op. Bij dat beleid moet onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instemmen. In de GMR zijn medewerkers en ouders van alle scholen die onder de stichting MosaLira vallen vertegenwoordigd. Naast het instemmingsrecht kan de MR altijd gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management van de school. 

 

Ik wil zitting nemen in de MR, wat kan ik doen? 

In de MR moeten op onze school altijd evenveel ouders als leerkrachten zitten. Als je interesse hebt om in de MR te gaan kun je een mail sturen naar mr-talententuin@mosalira.nl. Op het moment dat er bekend wordt dat een ouderlid weg zal gaan, krijg je bericht dat er nieuwe verkiezingen gaan komen. Je krijgt dan de vraag om een kort stukje over jezelf te schrijven dat gebruikt gaat worden voor de verkiezingstekst. Er zal ook een bericht uitgaan naar alle andere ouders van de school, zodat iedereen in de gelegenheid zal zijn om zich verkiesbaar te stellen. De ouder die tijdens de verkiezing de meeste stemmen krijgt, zal uitgenodigd worden om zitting te nemen in de MR.

 

Bijeenkomsten van de MR
De MR komt minimaal 6 of 7 keer per jaar bij elkaar. De notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en in te zien op deze website onder het kopje downpoads. Wanneer u tijdens een vergadering het woord wilt voeren of een agendapunt wilt inbrengen vragen we u dit tijdig vóór de vergadering te laten weten. Dit om te voorkomen dat agendapunten door de MR niet voorbereid kunnen worden. Zo zorgen we ook dat de vergaderingen efficiënt verlopen. Aarzel niet om één van de MR leden aan te spreken op school. 

 

Heeft u als ouder een vraag, opmerkingen of zijn er volgens uw mening zaken op school die aandacht verdienen? Neem dan contact op met één van de leden of stuur een e-mail naar mr-talententuin@mosalira.nl

 

Ouderraad

De Talententuin heeft ook een actieve ouderraad. De ouderraad is altijd op zoek naar ouders die actief willen zijn op school, om mee te denken en mee te doen. Geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom om een keer bij een vergadering van de ouderraad aan te schuiven. Heeft u interesse, meldt dit bij een van de leden van de ouderraad of bij de leerkracht van uw kind. Elk schooljaar zijn er tal van activiteiten, zoals excursies, feesten, uitstapjes en evenementen voor de leerlingen van onze school waar de ouderraad bij ondersteunt.

 

Anti-pest bestuur

Anti-pest bestuur Talententuin 2023-2024

Wij hebben op school een anti-pest bestuur. In dit bestuur zitten leerlingen uit de schoolverlatersgroepen. Dit schooljaar bestaat het anti-pest bestuur uit Even, Zinb en Bradley, onder begeleiding van juf Elly. Kinderen die het gevoel hebben gepest te worden of zich op een of andere manier niet op hun gemak voelen kunnen dit schriftelijk melden via een pestbriefje in de brievenbus in de hal, waarna ze met één of twee leden van het anti-pest bestuur in gesprek gaan. Dit wordt altijd begeleid door de leerkracht van de werkgroep anti-pesten. De leden van het anti-pest bestuur krijgen van te voren een uitvoerige instructie. Gezamelijk wordt er gekeken hoe het probleem opgelost kan worden.

 

Luizenbrigade

Een aantal ouders controleren onze leerlingen regelmatig op hoofdluis. Dit gebeurt na iedere vakantieperiode. In de schoolkalender kunt u zien wanneer de luizencontroles plaatsvinden. Regelmatige controle is de meest effectieve manier  om de overlast van hoofdluis zo klein mogelijk te houden. Wanneer er luizen en/of neten bij een leerling worden waargenomen ontvangen ouders hier persoonlijk bericht over. Ook de ouders van de andere leerlingen van de klas krijgen een algemeen bericht dat er hoofdluis is geconstateerd bij een leerling in de klas. Ouders die zelf hoofdluis constateren bij hun kinderen worden verzocht dit aan de school kenbaar te maken. Zo hopen we samen met de ouders het verschijnsel hoofdluis onder controle te houden. Mocht u zelf willen helpen bij het controleren, dan kunt u zich melden bij Ellen Willems.

 

Vakanties en roostervrije dagen schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie: 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023 

Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 05 januari 2024
Carnavalsvakantie: 12 februari 2024 t/m 16 februari 2024
Meivakantie: 29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Zomervakantie: 08 juli 2024 t/m 16 augustus 2024

 

Studiedagen: 02 en 03 oktober 2023     
Vrije middag: 13 oktober 2023

Studiedag: 22 november 2023

Studiedag: 06 december 2023

Vrije middag: 22 december 2023

Studiedag: 17 januari 2024

Vrije middag: 09 februari 2024

Pasen: 01 april 2024

Studiedagen: 08 en 09 april 2024

Vrije middag: 26 april 2024
Pinksteren: 20 mei 2024
Studiedagen: 10 en 11 juni 2024

Vrije middag: 05 juli 2024

Verlofaanvraag

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?
Vanaf 5 jaar moet uw kind elke schooldag naar school. U mag daarom alleen tijdens de schoolvakantie op vakantie met uw kind. Kan dit niet door uw werk? Dan kunt u vrij vragen bij de directeur van de school. Dit kan maar 1 keer per jaar en voor maximaal 10 schooldagen. Voorwaarde is dat u een werkgeversverklaring bij het verlofformulier indient dat u niet tijdens de schoolvakanties vrij kunt nemen.

 

Voorwaarden voor vrij buiten de schoolvakanties

Bij een verlofaanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof, verlof t.b.v. religieuze verlichtingen en verlof voor gewichtige omstandigheden. Om te weten te komen wat hier allemaal mee bedoeld wordt, kunt u gebruik maken van het stroomschema of via onderstaande link. Natuurlijk kunt ook contact opnemen met de leerkracht of de administratie 

 

Toestemming vragen

U kunt vrij vragen voor uw kind bij de schooldirecteur. Dit moet u schriftelijk doen en uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat. Ook moet u hiervoor een verklaring van uw werkgever hebben. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist dan of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

 

Bekijk het Stroomschema

Voor meer info klik op deze link.

 

Aanvraagformulieren

Aanvraag verlof 10 dagen of minder Talententuin Maastricht SBO
Aanvraag vakantieverlof buiten schoolvakantie Talententuin Maastricht SBO
Bijlage bij aanvraag vakantieverlof: Vakantieverklaring werkgever-zelfstandige Talententuin Maastricht SBO

 

Niet eens met beslissing

Krijgt u geen toestemming om buiten de schoolvakantie op vakantie met uw kind te gaan? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Meestal is dit de directeur van de school.

 

Ons Team

Via deze Link komt u bij ons Team

Download documenten

Schoolgids

Schoolgids Talententuin Maastricht schooljaar 2023-2024

 

Schoolkalender 2023-2024

Kalender schooljaar 2023-2024

 

Schoolplan

Schoolplan 2020-2024

 

School ondersteunings profiel (SOP)

School ondersteunings profiel Talententuin Maastricht 2021

 

Medezeggenschapsraad

Notulen MR Talententuin 15 april 2024

Notulen vergadering 4 maart 2024

Notulen vergadering 26 september 2023

Notulen vergadering 23 mei 2023

Notulen vergadering 20 maart 2023

Notulen vergadering 20 december 2022

Notulen vergadering 26 september 2022

Notulen vergadering 12 juli 2022

Jaarverslag schooljaar 2021-2022

Notulen vergadering 27 juni 2022

Notulen vergadering 16 mei 2022

Notulen vergadering 21 maart 2022

Notulen vergadering 13 december 2021

Notulen vergadering 2 november 2021

Notulen vergadering 27 september 2021

Jaarverslag schooljaar 2020-2021

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 2023-2024 nummer 8

Nieuwsbrief 2023-2024 nummer 7

Nieuwsbrief 2023-2024 nummer 6

Nieuwsbrief 2023-2024 nummer 5

Nieuwsbrief 2023-2024 nummer 4
Nieuwsbrief 2023-2024 nummer 3

Nieuwsbrief 2023-2024 nummer 2

Nieuwsbrief 2023-2024 nummer 1

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 11

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 10

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 09

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 08

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 07

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 06

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 05

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 04

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 03

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 02

Nieuwsbrief 2022-2023 nummer 01

Nieuwsbrief 2021-2022 week 27

Nieuwsbrief 2021-2022 week 23

Nieuwsbrief 2021-2022 week 20

Nieuwsbrief 2021-2022 week 16

Nieuwsbrief 2021-2022 week 14

Nieuwsbrief 2021-2022 week 12

Nieuwsbrief 2021-2022 week 11

Nieuwsbrief 2021-2022 week 08

Nieuwsbrief 2021-2022 week 51

 

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren