Praktische informatie

Schooltijden

De kinderen zijn iedere dag vanaf 08:40 uur welkom in de klas en worden daar opgevangen door de leerkracht. ‘s Morgens hebben de leerlingen een kwartier pauze en ’s middags 45 minuten, waarvan 15 minuten om te eten en 30 minuten om buiten te spelen.

 

De schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.55 uur - 15.10 uur en woensdag van 8.55 uur - 12.40 uur. De schooltijden zijn voor alle groepen van de Talententuin gelijk!

 

Leerlingenraad

Ook leerlingen hebben medezeggenschap op onze school. Voor de leerlingen is er een leerlingenraad. Via verkiezingen aan het begin van het schooljaar worden er in alle groepen 7 en 8 vertegenwoordigers gekozen die samen de leerlingenraad vormen. De leerlingen praten met elkaar over wat goed gaat op school en wat misschien anders of beter kan. Alle andere kinderen kunnen ideeën inbrengen bij een van de leerlingen van de raad. Ze vergaderen eens in de 2 maanden. Voor iedere vergadering wordt er een agenda opgesteld en er worden notulen gemaakt.

 

Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool is verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zijn de leerkrachten en ouders van de school vertegenwoordigd. Er zitten drie ouders en drie leerkrachten in de MR van onze school. De leerkrachten zijn: Roger van Houtem (voorzitter), Ray Steyvers (vicevoorzitter) en Vera Aarts. De ouders zijn: Monica Booi, Victoria Houben en Kim van Golde-Franssen. De leden van de MR worden gekozen door degenen die ze vertegenwoordigen: de ouders en het personeel. De MR heeft een aantal wettelijke rechten en bevoegdheden. Zo moet de MR besluiten of ze instemt met bepaalde beleidszaken die door het management van de school worden vastgesteld. Hierbij is er soms verschil in waar de leerkrachten en de ouders mee moeten instemmen. Op welke zaken ingestemd moet worden, is in de De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vastgelegd. Het gaat in principe over zaken waar ouders direct belang bij hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan waar het geld van de ouderbijdrage aan wordt uitgegeven, het communicatiebeleid tussen het management en de ouders en de inhoud van de schoolgids. Het beleid van de school wordt niet alleen door het eigen management gemaakt. De stichting MosaLira, waar onze school onder valt, maakt ook beleid, waar onze school zich aan moet houden. Onze MR heeft hier geen direct instemmingsrecht op. Bij dat beleid moet onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instemmen. In de GMR zijn medewerkers en ouders van alle scholen die onder de stichting MosaLira vallen vertegenwoordigd. Naast het instemmingsrecht kan de MR altijd gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management van de school. 

 

Ik wil zitting nemen in de MR, wat kan ik doen? 

In de MR moeten op onze school altijd evenveel ouders als leerkrachten zitten. Als je interesse hebt om in de MR te gaan kun je een mail sturen naar mr-talententuin@mosalira.nl. Op het moment dat er bekend wordt dat een ouderlid weg zal gaan, krijg je bericht dat er nieuwe verkiezingen gaan komen. Je krijgt dan de vraag om een kort stukje over jezelf te schrijven dat gebruikt gaat worden voor de verkiezingstekst. Er zal ook een bericht uitgaan naar alle andere ouders van de school, zodat iedereen in de gelegenheid zal zijn om zich verkiesbaar te stellen. De ouder die tijdens de verkiezing de meeste stemmen krijgt, zal uitgenodigd worden om zitting te nemen in de MR.

 

Bijeenkomsten van de MR
De MR komt minimaal 6 of 7 keer per jaar bij elkaar. De notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en in te zien op deze website onder het kopje downpoads. Wanneer u tijdens een vergadering het woord wilt voeren of een agendapunt wilt inbrengen vragen we u dit tijdig vóór de vergadering te laten weten. Dit om te voorkomen dat agendapunten door de MR niet voorbereid kunnen worden. Zo zorgen we ook dat de vergaderingen efficiënt verlopen. Aarzel niet om één van de MR leden aan te spreken op school. 

 

Heeft u als ouder een vraag, opmerkingen of zijn er volgens uw mening zaken op school die aandacht verdienen? Neem dan contact op met één van de leden of stuur een e-mail naar mr-talententuin@mosalira.nl

 

Ouderraad

De Talententuin heeft ook een actieve ouderraad. De ouderraad is altijd op zoek naar ouders die actief willen zijn op school, om mee te denken en mee te doen. Geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom om een keer bij een vergadering van de ouderraad aan te schuiven. Heeft u interesse, meldt dit bij een van de leden van de ouderraad of bij de leerkracht van uw kind. Elk schooljaar zijn er tal van activiteiten, zoals excursies, feesten, uitstapjes en evenementen voor de leerlingen van onze school waar de ouderraad bij ondersteunt.

 

Anti-pest bestuur

Pestbestuur

Wij hebben op school een anti-pest bestuur. In dit bestuur zitten leerlingen uit de schoolverlatersgroepen. Dit schooljaar bestaat het anti-pest bestuur uit Shakira, Demi, Kenji en Amando onder begeleiding van juf Elly. Kinderen die het gevoel hebben gepest te worden of zich op een of andere manier niet op hun gemak voelen kunnen dit schriftelijk melden via een pestbriefje in de brievenbus in de hal, waarna ze met één of twee leden van het anti-pest bestuur in gesprek gaan. Dit wordt altijd begeleid door de leerkracht van de werkgroep anti-pesten. De leden van het anti-pest bestuur krijgen van te voren een uitvoerige instructie. Gezamelijk wordt er gekeken hoe het probleem opgelost kan worden.

 

Luizenbrigade

Een aantal ouders controleren onze leerlingen regelmatig op hoofdluis. Dit gebeurt na iedere vakantieperiode. In de schoolkalender kunt u zien wanneer de luizencontroles plaatsvinden. Regelmatige controle is de meest effectieve manier  om de overlast van hoofdluis zo klein mogelijk te houden. Wanneer er luizen en/of neten bij een leerling worden waargenomen ontvangen ouders hier persoonlijk bericht over. Ook de ouders van de andere leerlingen van de klas krijgen een algemeen bericht dat er hoofdluis is geconstateerd bij een leerling in de klas. Ouders die zelf hoofdluis constateren bij hun kinderen worden verzocht dit aan de school kenbaar te maken. Zo hopen we samen met de ouders het verschijnsel hoofdluis onder controle te houden. Mocht u zelf willen helpen bij het controleren, dan kunt u zich melden bij Ellen Willems.

 

Vakanties en roostervrije dagen schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 06 januari 2023
Carnavalsvakantie: 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023
Meivakantie: 24 april 2023 t/m 05 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli 2023 t/m 26 augustus 2023

 

Studiedagen: 10 en 11 oktober 2022     
Vrije middag: 21 oktober 2022

Studiedag: 06 december 2022

Vrije middag: 23 december 2022

Vrije middag: 17 februari 2023
Studiedag: 08 maart 2023

Pasen: 10 april 2023

Studiedag: 19 april 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Studiedagen: 15 en 16 juni 2023

Studiedag: 19 juni 2023

Vrije middag: 14 juli 2023

Verlofaanvraag

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?
Vanaf 5 jaar moet uw kind elke schooldag naar school. U mag daarom alleen tijdens de schoolvakantie op vakantie met uw kind. Kan dit niet door uw werk? Dan kunt u vrij vragen bij de directeur van de school. Dit kan maar 1 keer per jaar en voor maximaal 10 schooldagen. Voorwaarde is dat u een werkgeversverklaring bij het verlofformulier indient dat u niet tijdens de schoolvakanties vrij kunt nemen.

 

Voorwaarden voor vrij buiten de schoolvakanties

Bij een verlofaanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof, verlof t.b.v. religieuze verlichtingen en verlof voor gewichtige omstandigheden. Om te weten te komen wat hier allemaal mee bedoeld wordt, kunt u gebruik maken van het stroomschema of via onderstaande link. Natuurlijk kunt ook contact opnemen met de leerkracht of de administratie 

 

Toestemming vragen

U kunt vrij vragen voor uw kind bij de schooldirecteur. Dit moet u schriftelijk doen en uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat. Ook moet u hiervoor een verklaring van uw werkgever hebben. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist dan of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

 

Bekijk het Stroomschema

Voor meer info klik op deze link.

 

Aanvraagformulieren

Aanvraag verlof 10 dagen of minder Talententuin Maastricht SBO
Aanvraag vakantieverlof buiten schoolvakantie Talententuin Maastricht SBO
Bijlage bij aanvraag vakantieverlof: Vakantieverklaring werkgever-zelfstandige Talententuin Maastricht SBO

 

Niet eens met beslissing

Krijgt u geen toestemming om buiten de schoolvakantie op vakantie met uw kind te gaan? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Meestal is dit de directeur van de school.

 

Ons Team

Via deze Link komt u bij ons Team

Download documenten

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren